After-Sales Scandinavia

Whether you need scheduled service, routine maintenance, help with an unexpected repair or just need to review technical information, our After Sales team is ready to help. We deal with matters relating to service, repairs, returns and complaints.

In order for your matter to be resolved as quickly as possible, please contact us by phone or send a completed return form through email. If you are requesting a return, you will receive a case number that you can use in future contact with Ottobock After Sales. This ensures that we can provide the best service possible for you.

 • Contact us via +46 11 21 52 04 or retur@ottobock.se
 • Wait to be assigned a case number
 • Provide the case number in any future contact

Overview of services provided by Ottobock

Returns

When you want to return an item to Ottobock due to receiving the wrong quantity, size, colour, etc., fill in a Return form and contact us. You will then receive a case number and a prepaid address label for free return shipping.

Complaints/Repairs

Please fill in a Complaint/Service form and contact us. You will then receive a case number and a prepaid address label for free return shipping (for products which we need to assess physically).

Service

Please fill in a Complaint/Service form and contact us. You will then receive a case number and a prepaid address label for free return shipping (for products which we need to assess physically).

Loan items

For a number of Ottobock's more advanced products, we can offer a similar item for loan or rental if required. Such as when an item needs to be returned for servicing, repairs or a complaint. Please contact us for information about which items are available for loan or rental. We always recommend a loan for testing purposes before purchasing our more sophisticated items. Please contact us if you would like to loan any items for test or trial purposes.

Terms and conditions for loans in conjunction with servicing, repairs or a complaint

Loan items are shipped from Ottobock as agreed. Once the loan item has been received, the original item is to be returned to Ottobock immediately. No rental fee is charged while we have the original product for servicing, repairs or a complaint. Loan items that are not returned to us upon request are invoiced as per the current price list.

Terms and conditions for loans for testing

A test period is agreed with Ottobock and the loan is free of charge for this period. A maximum rental period applies to loan items that require regular servicing to guarantee function and safety. Loan items that are not returned to us upon request are invoiced as per the current price list.

Quotes

Quotes are provided in the following circumstances:

 • At the customer's request.
 • When a warranty claim has been refused and the customer is instead offered repairs against invoice.
 • When the cost of repairs exceeds half of the product's purchase price.

The quote is valid for a period of 30 days from issue.

No rental fee is charged for any loan items during this 30-day period. After 30 days, the normal rental fee is charged unless the unrepaired product is returned directly to the customer. The product is returned directly unless the customer advises otherwise.

In order to produce a quote, a thorough examination of the product is required. This means that the product is tested and dismantled to check the various components. This process damages single-use items, meaning they cannot be refitted. Consequently, we are unable to return a product that has undergone such an examination assembled and in working order if the quote has been declined. If the quote has been declined or if no response has been received within the 30-day validity period, a charge will be made for the examination performed. This charge varies depending on the examined product. Please contact us for more information.

Contact

Email: retur@ottobock.se

Telephone: +46 11 21 52 04

Chat: https://professionals.ottobock.se

Returer

När du vill returnera en artikel till Ottobock på grund av fel antal, storlek, färg etc. fyll i ”Returblankett” och kontakta oss. Du får därefter ett ärendenummer och en förbetald retursedel som ger dig fri leverans till oss.

Reklamation/Reparation

Vänligen fyll i ”Service/reklamationsblanketten” och kontakta oss. Du får därefter ett ärendenummer och en förbetald retursedel som ger dig fri leverans till oss (för de produkter som måste evalueras på plats).

Service

Vänligen fyll i ”Service/reklamationsblanketten” och kontakta oss. Du får därefter ett ärendenummer och en förbetald retursedel som ger dig fri leverans till oss (för de produkter som måste evalueras på plats).

Låneartiklar

För flera av Ottobocks mer avancerade artiklar erbjuder vi en likvärdig artikel som vid behov kan lånas eller hyras. Det kan vara när en artikel behöver returneras för service, reparation eller reklamation. Kontakta oss för information om vilka artiklar som finns tillgängliga för lån eller hyra.

Vi rekommenderar alltid ett lån för test innan köp av våra avancerade artiklar. Kontakta oss om du vill låna artiklar för test och utprovning.

Lånevillkor vid service, reparation eller reklamation

Låneartikel skickas från Ottobock enligt ö.k. När byte skett skickas den ordinarie produkten omgående till Ottobock. Under tiden den ordinarie produkten är hos oss för service/reparation/reklamation utgår ingen hyreskostnad.

Återlämnas inte låneartikeln efter anmodan från oss faktureras artikelkostnad enligt prislista.

Lånevillkor vid test

Testperiod överenskommes med Ottobock, och under denna tid är lånet kostnadsfritt.

För låneartiklar som kräver regelbunden service för att säkerställa funktion och säkerhet är den maximala hyrestiden begränsad. Återlämnas inte låneartikeln efter anmodan från oss, faktureras artikelkostnad enligt prislista.

Kostnadsförslag

Kostnadsförslag ges vid följande tillfällen:

 • På kundens begäran.
 • När en garantiförfrågan avslås och kunden istället erbjuds en reparation mot faktura.
 • • När kostnaden för en reparation överstiger produktens halva nypris.

Giltighetstiden är 30 dagar från det att kostnadsförslaget delges.

Under de 30 dagarna tas ingen hyresavgift för eventuella låneartiklar ut. Efter 30 dagar tas ordinarie hyresavgift ut om inte den oreparerade produkten återsänds till kunden direkt. Produkten skickas tillbaka direkt om inte kunden önskat något annat.

För att göra ett kostnadsförslag krävs att en grundlig undersökning av produkten utförs. Det innebär att produkten testas och demonteras för att kontrollera de ingående delarna. Vid en sådan demontering blir engångsartiklar skadade vilket innebär att de inte kan återmonteras. Detta innebär att vi inte kan skicka åter en produkt som genomgått en sådan undersökning i ett monterat och funktionsdugligt skick om kostnadsförslaget avböjs. Om kostnadsförslaget avböjs eller inte besvaras innan giltighetstidens utgång tas en kostnad ut för den undersökning som gjorts. Kostnaden är beroende av vilken produkt som undersökts. Kontakta oss för mer information.

Kontakt

E-post: retur@ottobock.se

Telefon: +46 11 21 52 04

Chat: https://professionals.ottobock.se

Palautukset

Kun haluat palauttaa tuotteen Ottobockille virheellisen lukumäärän, koon, värin jne. vuoksi, täytä ”palautuslomake” ja ota meihin yhteyttä. Sen jälkeen saat asianumeron ja ennakkoon maksetun palautustarran, jonka avulla voit palauttaa tuotteet ilmaiseksi meille.

Reklamaatio/korjaus

Täytä ”huolto-/reklamaatiolomake” ja ota meihin yhteyttä. Sen jälkeen saat asianumeron ja ennakkoon maksetun palautustarran, jonka avulla voit palauttaa meille ilmaiseksi ne tuotteet, jotka on arvioitava paikan päällä.

Huolto

Täytä ”huolto-/reklamaatiolomake” ja ota meihin yhteyttä. Sen jälkeen saat asianumeron ja ennakkoon maksetun palautustarran, jonka avulla voit palauttaa meille ilmaiseksi ne tuotteet, jotka on arvioitava paikan päällä.

Lainatuotteet

Monista Ottobockin kehittyneemmistä tuotteista tarjoamme tuotteen, jota voidaan tarvittaessa lainata tai vuokrata. Tämä voi tulla ajankohtaiseksi, kun tuote palautetaan huollon, korjauksen tai reklamaation vuoksi. Ota meihin yhteyttä saadaksesi tietoa siitä, mitkä tuotteet ovat lainattavissa tai vuokrattavissa.

Suosittelemme aina lainatuotetta testaamista varten ennen kehittyneiden tuotteidemme ostamista. Ota yhteyttä meihin, jos haluat lainata tuotteita testaamista ja koekäyttöä varten.

Lainaehdot huollon, korjauksen tai reklamaation yhteydessä

Lainatuotteet lähetetään Ottobockille sopimuksen mukaisesti. Vaihdon jälkeen varsinainen tuote lähetetään välittömästi Ottobockille. Kun varsinainen tuote on meillä huollettavana/korjattavana/tarkastettavana, vuokraa ei peritä.

Jos vuokrattua tuotetta ei palauteta kehotuksestamme huolimatta, tuote laskutetaan hinnaston mukaisesti.

Lainaehdot koekäytössä

Koeajasta sovitaan Ottobockin kanssa ja tänä aikana laina on maksuton.

Lainatuotteiden, joiden toiminta ja turvallisuus edellyttävät säännöllistä huoltoa, vuokra-aika on rajoitettu. Jos vuokrattua tuotetta ei palauteta kehotuksestamme huolimatta, tuote laskutetaan hinnaston mukaisesti.

Kustannusarvio

Kustannusarvio annetaan seuraavissa tilanteissa:

 • Asiakkaan pyynnöstä.
 • Kun takuun soveltamispyyntö hylätään ja asiakkaalle tarjotaan sen sijaan korjausta maksua vastaan.
 • Kun korjauksen hinta ylittää puolet uuden tuotteen hinnasta.

Voimassaoloaika on 30 päivää kustannusarvion antamisesta.

30 päivän aikana ei mahdollisesta lainatuotteesta peritä vuokraa. 30 päivän kuluttua peritään normaali vuokra, ellei korjaamatonta tuotetta palauteta asiakkaalle suoraan. Tuote lähetetään takaisin suoraan, ellei asiakas ole esittänyt muuta toivomusta.

Kustannusarvion tekeminen edellyttää tuotteen perusteellista tarkastusta. Se tarkoittaa tuotteen testausta ja purkamista sen osien tarkastamiseksi. Purkaminen aiheuttaa kertakäyttöosien vahingoittumisen, joten niitä ei voi asentaa takaisin. Siksi emme voi palauttaa tällä tavoin tarkastettua tuotetta koottuna ja toimintakuntoisena, jos kustannusarvio hylätään. Jos kustannusarvio on hylätty tai siihen ei ole vastattu sen voimassaoloaikana, suoritetusta tarkastuksesta peritään kulut. Kulujen määrä riippuu tarkastetusta tuotteesta. Ota meihin yhteyttä saadaksesi lisätietoja.

Yhteydenotto

Sähköposti: retur@ottobock.se

Puhelin: +46 11 21 52 04

Chat: https://professionals.ottobock.fi

Returer

Når du vil returnere en artikkel til Ottobock på grunn av feil antall, størrelse, farge osv., kan du fylle ut ”returblanketten” og kontakte oss. Du får da et saksnummer og en forhåndsbetalt returseddel, som gjør at du kan sende artikkelen gratis tilbake til oss.

Reklamasjon/reparasjon

Fyll ut ”Service-/reklamasjonsblanketten”, og kontakt oss. Du vil da motta et saksnummer og en forhåndsbetalt returseddel, som gjør at du kan sende artikkelen gratis tilbake til oss (for produkter som må evalueres på stedet).

Service

Fyll ut ”Service-/reklamasjonsblanketten”, og kontakt oss. Du vil da motta et saksnummer og en forhåndsbetalt returseddel, som gjør at du kan sende artikkelen gratis tilbake til oss (for produkter som må evalueres på stedet).

Låneartikler

For flere av Ottobocks mer avanserte artikler tilbyr vi en likeverdig artikkel som kan lånes eller leies ved behov. Det kan være når en artikkel må returneres for service, reparasjon eller reklamasjon. Ta kontakt med oss for å få informasjon om hvilke artikler som kan lånes eller leies.

Vi anbefaler alltid at du låner og tester før du kjøper våre avanserte artikler. Ta kontakt med oss hvis du vil låne artikler for testing og utprøving.

Lånevilkår ved service, reparasjon eller reklamasjon

Låneartikkel sendes fra Ottobock iht. avtale. Når låneartikkelen er mottatt, sendes det ordinære produktet omgående til Ottobock. Når det ordinære produktet er hos oss for service/reparasjon/reklamasjon, påløper ingen leiekostnad.

Hvis låneartikkelen ikke leveres tilbake på anmodning fra oss, faktureres artikkelkostnaden iht. prislisten.

Lånevilkår ved test

Testperiode avtales med Ottobock, og lånet er kostnadsfritt i denne perioden.

Når det gjelder låneartikler som krever regelmessig service for å sikre funksjon og sikkerhet, er den maksimale leieperioden begrenset. Hvis låneartikkelen ikke leveres tilbake på anmodning fra oss, faktureres artikkelkostnaden iht. prislisten

Kostnadsoverslag

Kostnadsoverslag gis i følgende situasjoner:

 • På kundens anmodning.
 • Når en garantiforespørsel avslås og kunden i stedet tilbys en reparasjon mot faktura.
 • Når kostnaden for en reparasjon overstiger produktets halve nypris.

Gyldighetstiden er 30 dager fra kostnadsoverslaget er meddelt.

I løpet av de 30 dagene tas det ikke ut noen leieavgift for eventuelle låneartikler. Etter 30 dager tas det ut ordinær leieavgift hvis det ureparerte produktet ikke sendes tilbake til kunden omgående. Produktet sendes tilbake omgående hvis kunden ikke ønsker noe annet.

For å lage et kostnadsoverslag kreves det at det foretas en grundig undersøkelse av produktet. Det innebærer at produktet testes og demonteres for å kontrollere delene som inngår. Ved en slik demontering blir engangsartikler skadd, noe som innebærer at de ikke kan monteres tilbake senere. Dette innebærer at vi ikke kan sende tilbake et produkt som har gjennomgått en slik undersøkelse i en montert og funksjonsdyktig stand dersom kostnadsoverslaget avvises. Hvis kostnadsoverslaget avvises eller ikke besvares innen gyldighetstidens utgang, påløper en kostnad for undersøkelsen som er utført. Kostnaden avhenger av hvilket produkt som er undersøkt. Ta kontakt med oss for å få mer informasjon.

Kontakt

E-post: retur@ottobock.se

Telefon: +46 11 21 52 04

Chat: https://professionals.ottobock.no

Returvarer

Hvis du vil returnere en artikel til Ottobock på grund af forkert antal, størrelse, farve eller andet, skal du udfylde "returblanketten" og kontakte os. Derefter modtager du et sagsnummer og en forudbetalt returseddel, som giver dig gratis forsendelse til os.

Reklamation/reparation

Udfyld venligst blanketten "Reklamation/service", og kontakt os. Derefter modtager du et sagsnummer og en forudbetalt returseddel, der giver dig gratis forsendelse til os (for de produkter, der skal vurderes hos os).

Service

Udfyld venligst blanketten "Reklamation/service", og kontakt os. Derefter modtager du et sagsnummer og en forudbetalt returseddel, der giver dig gratis forsendelse til os (for de produkter, der skal vurderes hos os).

Låneartikler

Til flere af Ottobocks mere avancerede artikler tilbyder vi en tilsvarende artikel, som ved behov kan lånes eller lejes. Det kan være, når en artikel skal returneres til service, til reparation eller på grund af reklamation. Kontakt os for at få oplysninger om, hvilke artikler der kan lånes eller lejes.

Før køb af vores avancerede artikler anbefaler vi altid, at de først lånes og afprøves. Kontakt os, hvis du ønsker at låne artikler til test og afprøvning.

Lånevilkår ved service, reparation eller reklamation

Låneartikler sendes fra Ottobock ifølge aftale. Når udskiftningen har fundet sted, sendes det almindelige produkt straks til Ottobock. I den tid, hvor det almindelige produkt er hos os til service/reparation/reklamation, skal der ikke betales lejeomkostning.

Returneres låneartiklen ikke efter anmodning fra os, faktureres artiklens pris i henhold til prislisten.

Lånevilkår ved afprøvning

Prøveperioden aftales med Ottobock, og i denne periode er lånet omkostningsfrit.

For låneartikler, der kræver regelmæssig service for at sikre funktion og sikkerhed, er den maksimale lejetid begrænset. Returneres låneartiklen ikke efter anmodning fra os, faktureres artiklens pris i henhold til prislisten.

Prisoverslag

Prisoverslag gives i følgende tilfælde:

 • På kundens anmodning.
 • Når en garantiforespørgsel afslås, og kunden i stedet tilbydes en reparation mod betaling.
 • Når prisen for en reparation overstiger 50 % af produktets nypris.

Gyldighedsperioden er 30 dage fra fremsendelse af prisoverslaget.

I løbet af de 30 dage skal der ikke betales lejeafgift for eventuelle låneartikler. Efter 30 dage skal den ordinære lejeafgift betales, hvis ikke det ikke-reparerede produkt returneres til kunden med det samme. Produktet sendes tilbage med det samme, hvis ikke kunden har ønsket andet.

For at lave et prisoverslag kræves det, at der udføres en grundig undersøgelse af produktet. Det indebærer, at produktet testes og adskilles for at kontrollere de indgående dele. Ved en sådan adskillelse bliver engangsartikler beskadiget, hvilket indebærer, at de ikke kan genmonteres. Dette betyder, at vi ikke kan returnere et produkt, der har gennemgået en sådan undersøgelse, i en monteret og funktionsduelig stand, hvis prisoverslaget afvises. Hvis prisoverslaget afvises eller ikke besvares inden gyldighedsperiodens udløb, skal der betales for den undersøgelse, der er foretaget. Prisen afhænger af, hvilket produkt der er undersøgt. Kontakt os, hvis du ønsker flere oplysninger.

Kontakt

E-mail: retur@ottobock.se

Telefon: +46 11 21 52 04

Chat: https://professionals.ottobock.dk